Wiadomości branżowe

Jednostki funduszu Skarbiec-Sektora Nieruchomości dostępne w DI BRE Banku S.A.

Ruszyła sprzedaż jednostek funduszu Skarbiec-Sektora Nieruchomości FIO, który pozwoli Inwestorom czerpać zyski z oczekiwanej dobrej koniunktury w sektorze nieruchomości, budownictwa, materiałów budowlanych i wykończeniowych. Fundusz inwestował będzie w akcje spółek z tego sektora nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Aby zainwestować w fundusz wystarczy 1000 zł pierwszej wpłaty.  Kolejne wpłaty mogą wynosić 100 zł lub więcej.  Jednostki funduszu można już nabyć w pełnozakresowych Punktach Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A., zlokalizowanych na terenie całego kraju.  Fundusz Skarbiec-Sektora Nieruchomości FIO należy do funduszów zrównoważonych. Zarządzający będzie stosował aktywną alokację aktywów, czyli reagował na zmiany sytuacji rynkowej przez zmianę proporcji inwestycji między

Ruszyła sprzedaż jednostek funduszu Skarbiec-Sektora Nieruchomości FIO, który pozwoli Inwestorom czerpać zyski z oczekiwanej dobrej koniunktury w sektorze nieruchomości, budownictwa, materiałów budowlanych i wykończeniowych. Fundusz inwestował będzie w akcje spółek z tego sektora nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Aby zainwestować w fundusz wystarczy 1000 zł pierwszej wpłaty.  Kolejne wpłaty mogą wynosić 100 zł lub więcej.  

Jednostki funduszu można już nabyć w pełnozakresowych Punktach Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A., zlokalizowanych na terenie całego kraju.  

Fundusz Skarbiec-Sektora Nieruchomości FIO należy do funduszów zrównoważonych. Zarządzający będzie stosował aktywną alokację aktywów, czyli reagował na zmiany sytuacji rynkowej przez zmianę proporcji inwestycji między częścią akcyjną a częścią dłużną. Zarządzającym funduszem jest Konrad Łapiński.  

Fundusz Skarbiec-Sektora Nieruchomości FIO będzie inwestował w akcje i inne instrumenty finansowe spółek działających na rynku nieruchomości i budownictwa notowanych na GPW, a także jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy nieruchomości w Polsce i zagranicą. Lokaty w instrumenty związane z sektorem nieruchomości będą stanowić od 50% do 90% aktywów funduszu. Dodatkowo, Fundusz będzie stosował aktywną alokację aktywów, tzn. na bieżąco dostosowywał skład portfela między częścią akcyjną i dłużną, w zależności od bieżącej sytuacji na giełdzie oraz prognoz dotyczących sektora nieruchomości. Celem funduszu jest zapewnienie zysku na poziomie porównywalnym do funduszy akcyjnych i zrównoważonych, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału rynku nieruchomości, nie tylko w Polsce, ale także w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. 

Oferta jest skierowana do osób fizycznych i prawnych.

Informacje o SKARBIEC – SEKTORA NIERUCHOMOŚCI FIO, w tym opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa, znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu i jego skrócie dostępnym w siedzibie SKARBIEC TFI S.A., www.skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Fundusze może lokować więcej niż 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, państwa OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską. Wartość aktywów netto funduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu.

Źródło mDom Maklerski. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Rewolucja na rynku e-prasy ? darmowa prenumerata przez 7 dni w Nexto

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy